سوالات مصاحبه و گزینش استخدام

دانلود سوالات طبقه بندی شده مصاحبه و گزینش استخدام رشته های شغلی مختلف این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های […]

قیمت: 3400 تومان
سوالات رشته شغلی مکانیک

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی مکانیک این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4900 تومان
سوالات رشته شغلی شیمی

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی شیمی این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4900 تومان
سوالات رشته شغلی عمران

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی عمران این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4400 تومان
سوالات استخدام رشته شغلی مدیریت

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی مدیریت این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 5400 تومان
سوالات عمومی استخدام

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی عمومی این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 3900 تومان
سوالات رشته شغلی صنایع

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی صنایع این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4900 تومان
سوالات رشته شغلی حسابداری

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی حسابداری این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4900 تومان
سوالات رشته شغلی کامپیوتر

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی کامپیوتر این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4900 تومان
سوالات رشته شغلی حقوق

دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی حقوق این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4900 تومان
سوالات رشته شغلی نفت

 دانلود سوالات طبقه بندی شده استخدام رشته شغلی نفت این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4400 تومان
سوالات آزمون قضاوت

دانلود سوالات طبقه بندی شده تصدی امرقضا آزمون قضاوت این مجموعه تست های طبقه بندی شده علاوه بر پاسخنامه تفکیک شده ، شامل آخرین نسخه ارائه شده نیز می باشد . پکیج حاصل ، مربوط به نمونه سوالات استخدامی پیشنهادی تیم آموزشی سایت برای مراکز و ارگان های زیربط می باشد ، که همراه با […]

قیمت: 4900 تومان